Algemene Voorwaarden Thuiskomen in jezelf

De algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk en staan vermeld op de website: www.thuiskomeninjezelf.net

Artikel 1 Definities 1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Thuiskomen in jezelf is een praktijk voor Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, traumatherapie en persoonlijke groei, aan de Sjoerdlân 14, 9243 KS te Bakkeveen. Telefoon: 06-28 3535 27 Email: Info@thuiskomeninjezelf.net

Thuiskomen in jezelf staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 65977572. Btw-nummer: NL001447998B41.

Aangesloten bij de SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor lichaamsgeoriënteerde (Psycho) therapie), Licentienummer: 28037716. AGB-code zorgverlener 90102194 / AGB-code praktijk Thuiskomen in jezelf; 90061670. Aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg & het TCZ: Tuchtrecht

Complementaire Zorg.  Licentienummer:  808253R. Wkkgz: 28037716.

Hierna genoemd: Thuiskomen in jezelf

Dienstverlening: Het verzorgen van groeps- en individuele therapeutische sessies door middel van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, Internal Family Systems Therapie (IFS) en Traumatherapie, waaronder EMDR. Alle sessies worden toegepast door Sujani Fijma van Thuiskomen in jezelf.

De Cliënt (Opdrachtgever): Ieder persoon of bedrijf die met Thuiskomen in jezelf een overeenkomt is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van Groeps- en/of individuele therapeutische sessies, het geven van workshops, trainingen, lezingen of presentaties. Hierna genoemd de cliënt.

Sessies: Een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en Thuiskomen in jezelf, waarbij tegen betaling door de cliënt, therapeutische sessies en/of groepstrainingen worden gegeven door Sujani Fijma van Thuiskomen in jezelf. Hierna genoemd een sessie.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies en trainingen aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.

1.3

Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Thuiskomen in jezelf schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2 Algemeen

2.1

Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra je een afspraak maakt met Thuiskomen in jezelf voor de aangeboden diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Thuiskomen in jezelf.

2.2

Thuiskomen in jezelf is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van je persoonlijke bezittingen.

2.3

Het gebruik van drugs, sterke drank en kalmerende middelen (anders dan bedoeld in 6.3) is niet toegestaan tijdens de sessies en sterk af te raden tussen de sessies door.

2.4

Lichamelijk geweld is niet toegestaan en leidt tot afsluiting van de behandeling/training. Tijdens de sessies en trainingen geldt de ‘stop-code’. Dat wil zeggen alle handelingen worden meteen gestaakt als de therapeut of de cliënt ‘stop’ zegt.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1

Ten alle tijden zijn de Algemene Voorwaarden van Thuiskomen in jezelf van toepassing.

3.2

Voor iedere sessie of training zal een factuur worden opgemaakt. De in het bezit van Thuiskomen in jezelf zijnde kopie factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid.

Artikel 4 Omvang Dienstverlening

4.1

Diensten worden door Thuiskomen in jezelf conform de afspraak verleend.

4.2

Sessies worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. De tijd is 60 minuten.

4.3

Een therapeutische sessie vindt uitsluitend op afspraak plaats.

4.4

Thuiskomen in jezelf is aangesloten bij organisaties waaronder de SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor lichaamsgeoriënteerde (Psycho) therapie; www.sblp.nl ) en de RBZC (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) in combinatie met het TZC (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Cliënten met een aanvullende verzekering kunnen hierdoor in veel gevallen een gedeeltelijke of zelfs een gehele vergoeding krijgen voor hun sessies. Thuiskomen in jezelf staat vermeld in de Zorggids (Vergelijk & Kies). Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.

4.5

Thuiskomen in jezelf komt ook op jouw werkplek voor het geven van trainingen. Informeer naar de fiscale voordelen werkgever. De kosten hiervoor zijn voor 100% op te voeren als bedrijfskosten.

Artikel 5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Thuiskomen in jezelf

5.1

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Thuiskomen in jezelf is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer door Thuiskomen in jezelf gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Thuiskomen in jezelf op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als Thuiskomen in jezelf een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 6 Wijzigingen in een behandelingsperiode

6.1

Bij een behandeltraject met een vastgestelde langere looptijd behoudt Thuiskomen in jezelf zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Thuiskomen in jezelf zal de cliënt minimaal 4 weken voor het wijzigen van deze, schriftelijk of persoonlijk, informeren. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt Thuiskomen in jezelf vóór de eerstvolgende sessie van het tegendeel heeft bericht. Bovenstaande geldt niet bij vooruitbetaalde sessies of trainingskosten.

6.2

Aan het begin van een behandelingstraject krijgt de cliënt een behandelingsovereenkomst en medische vragenlijst toegezonden. Het naar waarheid invullen van deze formulieren is vereist.

6.3

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de therapeut voldoende te informeren via de medische vragenlijst over zijn/haar medische en/of psychiatrische achtergrond en huidige toestand, alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen daarin. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Artikel 7 Niet verschijnen van de cliënt

7.1

Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 Annulering

8.1

Annulering van een sessie betreffende de cliënt, dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden, anders dient men 75% van het factuurbedrag te betalen. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Thuiskomen in jezelf gerechtigd de sessie in rekening te brengen.  (Zie ook artikel 7; 7.1.).

8.2

Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip, schriftelijk of per e-mail aan Thuiskomen in jezelf worden doorgegeven.

8.3

Bij annulering gedaan door Thuiskomen in jezelf zal bij een geplande sessie de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe sessie gepland. Vergoeding van de door Thuiskomen in jezelf geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing.

8.4

Bij het annuleren van sessies/trainingen/lezingen of presentaties gedaan door Thuiskomen in jezelf wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt het door de cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door thuiskomen in jezelf.

Artikel 9 Verantwoordelijkheden cliënt

9.1

Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid. Belangrijk voor vrouwen: Alles met betrekking tot zwangerschap dient gemeld te worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of psychische stoornis kan je doorverwezen worden naar een arts. Vervolgsessies zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Thuiskomen in jezelf wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliënt.

Artikel 10 Geheimhouding & Privacy

10.1

Thuiskomen in jezelf zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

Artikel 11 Dossierbeheer en Inzagerecht

11.1

Indien sprake is van een sessie waarbij cliënten worden behandeld, zal Thuiskomen in jezelf van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Thuiskomen in jezelf heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.

11.2

Bij het starten van een therapeutische behandeling zal een Behandelingsovereenkomst worden uitgereikt en ondertekend door beide partijen. Bij een behandeling van een minderjarige zal er tevens een verklaring van ouderlijk gezag worden bijgevoegd en ondertekend.

11.3

Het privacy-document is te vinden op de website en wordt vooraf aan de client ter kennisgeving toegezonden. Hierin staat onder andere omschreven waar Thuiskomen in jezelf de dossiergegevens voor gebruikt en hoelang deze zullen worden bewaard.

11.4

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Artikel 12 Facturering, Betaling

12.1

Elke sessie dient na afloop via een tikkie te worden voldaan of per bank achteraf overgemaakt te worden. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Thuiskomen in jezelf is vrijgesteld van btw, er wordt dan ook geen btw in rekening gebracht.

Sessies duren 60 minuten. Investering 85 / Intake duurt 60-75 minuten. Investering 95 Een kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is kosteloos. EMDR sessies duren doorgaans 75-90 minuten. Investering 95

12.2

Thuiskomen in jezelf behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde sessies en/of trainingen.

(Zie artikel 6; 6.1)

12.3

Thuiskomen in jezelf is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging van sessies/trainingen), deze kenbaar te maken aan haar cliënten (zie artikel 6; 6.1)

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1

Thuiskomen in jezelf is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Thuiskomen in jezelf kunnen worden toegerekend.

13.2

Thuiskomen in jezelf geeft op geen van haar diensten garantie.

13.3

Thuiskomen in jezelf draagt geen aansprakelijkheid voor enig (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Thuiskomen in jezelf te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

13.4

Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Thuiskomen in jezelf zullen voor rekening zijn van de cliënt.

13.5

Thuiskomen in jezelf is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie ook artikel 9; 9.1)

13.6

Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang sessie/training.

(Zie ook artikel 2; 2.1)

Artikel 14 Slotbepaling

14.1

Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Thuiskomen in jezelf.

14.2

Het logo van Thuiskomen in jezelf is eigendom van Thuiskomen in jezelf. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.

14.3

De opdrachtgever / cliënt heeft bij de totstandkoming van de overeenkomsten kennisgenomen van de onderhavige algemene voorwaarden.

***Herziening april 2024***