UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, ziekte of overlijden. U krijgt vooraf informatie wie mij waarneemt.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Meer informatie: http://www.sblp.nl/index.php/clienten#hoe-is-mijn-privacy-geregeld

Meer informatie meldcode huiselijk geweld: Meldcode huiselijk geweld

Klachten reglement SBLP

Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Klacht:
Wanneer u niet tevreden bent over de begeleiding die u is aangeboden of er zijn problemen ontstaan tussen u en uw therapeut, kan dat een heel vervelende situatie opleveren. Bespreek uw probleem eerst zelf met uw therapeut. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit.

3-Stappenplan:
Wanneer u er niet uitkomt met uw therapeut kunt u overwegen een klacht in te dienen. In dat geval is er een driestappen plan wat doorlopen moet worden.

STAP 1:  Meld uw klacht bij de SBLP via de vertrouwenspersoon

 • De vertrouwenspersoon helpt u de klacht te verhelderen en te formuleren. Dit kan tot inzichten leiden of een andere kijk op de klacht.
 • Samen met de vertrouwenspersoon onderzoekt u of de klacht nog op te lossen is met de therapeut. Als u het wenst kan de vertrouwenspersoon een bemiddelende rol op zich nemen.
 • Wanneer u er onderling niet uitkomt of de situatie leent zich er niet voor, kunt u besluiten een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon zal u in dit proces de weg wijzen en indien gewenst, ondersteunen.

BELANGRIJK:
U heeft het recht de klacht meteen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris in te dienen. Het is niet verplicht eerst het hele traject met de vertrouwenspersoon te doorlopen. Het is echter wel noodzakelijk de beroepsorganisatie, via de vertrouwenspersoon, op de hoogte te stellen van de klacht. Email: vertrouwenspersoon@sblp.nl

STAP 2 Het indienen van een klacht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris

 • De klacht wordt ingediend bij de klachtenfunctionaris van de WKKGZ regeling waarbij de therapeut is aangesloten. Deze is te vinden op de factuur en de website van de therapeut.
  De organisaties die een WKKGZ regeling bieden zijn CAM COOP, SCAG en het NIBIG

De onafhankelijke Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en is erop gericht de klacht te verhelpen zonder dat daar een geschillencommissie of tuchtcollege aan te pas hoeft te komen.

 De klachtenfunctionaris

 • is onafhankelijk en onpartijdig
 • ondersteund de cliënt bij het verhelderen van de situatie en het formuleren van de klacht
 • zoekt samen met u en therapeut mogelijke oplossingen.

De klacht wordt in principe binnen 6 weken opgelost.

STAP 3 Het aanhangig maken van de klacht bij de Geschillencommissie
Wanneer het onmogelijk is gebleken er samen met de klachtenfunctionaris uit te komen, dan kan u de klacht aan merken als een geschil. Het geschil wordt ingediend bij de geschillencommissie via de WKKGZ regeling waarbij de therapeut is aangesloten. Deze geschillencommissie is een volledig onafhankelijk orgaan en doet een bindende uitspraak.